Camillus 17″ Kusabo Machete Jared Ogden Grady Powell

Camillus 17" Kusabo Machete Jared Ogden Grady Powell

Got somethin' to say?